fbpx

Elwing & Co. Caterings villkor för cateringbeställning

Elwing & Cos villkor för cateringbeställning gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla t ex en hänvisning till denna text från beställningsbekräftelsen.

Beställning/bokning/bekräftelse 
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt. Läs igenom din bekräftelse för att kontrollera att allt stämmer.

Offert
Offerten gäller endast för angivet datumet och uppgivet antal gäster. Offerten är giltig i 30 dagar om inte annat överenskommits.

Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligt och bekräftas av oss för att gälla. Gäller det avbokning av personal senare är 14 dagar före första arrangemangsdagen debiteras 100 % av personalkostnaden (då vi följer kollektivavtalen).

Avbeställning/minskning vid ett ordervärde upp till och med 30.000kr exkl moms
Avbeställning/minskning av bokad mat, dryck och/eller hyrgods (gäller ej avbokning/minskning av specialutrustning t ex hyra av tält, ugnar, golv, värmare, ljud-/ljusutrustning och underhållning) o s v kan göras t o m

15 dagar före första arrangemangsdagen kostnadsfritt

8 dagar före första arrangemangsdagen detta debiteras med 75%

Senare avbokning debiteras med 100 % om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig bokare hos leverantören. Vid avbokning av del av arrangemang skall ersättning/avbokningskostnad avse den beställda delen.

Avbeställning/minskning vid ett ordervärde över 30 000 kr exkl moms

Nedanstående gäller med följande inskränkning: 1.Gäller ej avbokning/minskning av specialutrustning t ex hyra av tält, ugnar, golv, värmare, ljud-/ljusutrustning och underhållning. 2.Upplupna kostnader som t ex projektledning, möten, resor, inköpta/förbokade råvaror för specialskrivna menyer alltid debiteras med faktisk kostnad vid avbokning/minskning.

30 dagar före arrangemangsdag är avbeställning/minskning kostnadsfritt

29 dagar före första arrangemangsdag debiteras med 25% av beställningens värde

22 dagar före första arrangemangsdag debiteras med 50% av beställningens värde

15 dagar före första arrangemangsdag debiteras med 75% av beställningens värde

8 dagar före första arrangemangsdag debiteras med 100% av beställningens värde

Särskilda önskemål vid beställning t ex allergikost
Har beställaren särskilt önskemål gällande t ex allergikost skall det framföras redan vid beställningstillfället. Vi behöver få veta samtliga råvaror/produkter (även eventuella korsallergier) som gästen är allergisk mot för att vi ska kunna göra en maträtt som passar respektive gäst. För att vi ska kunna garantera att rätt mat kommer till rätt gäst så behöver vi för- samt efternamn samt telefonnummer (om vi skulle behöva kontakta gästen.) Vi behöver få eventuella önskemål om specialkost skriftligt senast 7 dagar före leverans.

Reservation för prisändringar
Vi reserverar oss för prishöjningar p g a råvarubrist, skattepåslag eller annat som ligger utanför vår kontroll. Leverantören skall omgående informera beställaren när råvarubrist eller prishöjning blir aktuellt för att diskutera bästa alternativ t ex utbyte av råvara/rätt.

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Efterfakturering görs till företag efter sedvanlig kreditprövning. Förskottsfakturering kan förekomma. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Vid betalning som privatperson debiteras förskott om 100 % av bekräftat belopp om inte annat överenskommits. Efter genomfört arrangemang görs slutfaktura där beställaren ska utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Andra villkor kan gälla vid större arrangemang, informationen finns då i din bekräftelse. Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras skriftligt inom 8 dagar.

Personal
Vid arbete där kommunala färdmedel saknas debiterar vi ersättning för resekostnader/taxiresa till och från arrangemangsplatsen och våra produktionslokaler i Solna. Personalen är olycksfallsförsäkrad. Elwing & Co Catering har kollektivavtal och är medlemmar i VISITA. Minimumdebiteringen är 4 timmar/person. Tiden räknas till och från våra produktionslokaler i Solna.

Leverans
Leverantören transporterar mat och hyrgods alla vardagar mot ersättning och helger vid överenskommelse. Leveransavgifter varierar beroende av avstånd, tidpunkt, veckodag och volym. Vid leverans till lokal utan hiss eller där det krävs att leverantören bär in eller att det är lång väg till och från lastplats där transportbilen kan stanna tillkommer eventuella lastnings/lossningskostnader. Om returgodset inte är ihopsamlat enligt instruktion vid aviserad hämtning tillkommer eventuella kostnader. Returer hämtas alltid följande vardag mellan 08.00-17.00 om inte annat är överenskommet.

Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Brand och säkerhet
Regler gällande brand, utrymning, säkerhet eller liknande som gäller för aktuell lokal skall alltid följas.

Skadat och förkommet gods
Vid fakturering debiterar vi för allt skadat, kantstött eller borttappat gods. Var därför noggrann med att kontrollera att allt gods följer med tillbaka. Beställaren står för eventuell extratransport tillbaka till Leverantören om Beställaren återfinner förkommet gods.

Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Tvister
För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står VISITAS ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. VISITAS medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

Lokal
Om Elwing & Co Catering har hyrt lokal åt uppdragsgivaren skall boknings- och betalningsvillkor för aktuell lokal följas enligt lokalens aktuella uppgifter. Har beställaren boka lokal själv ska bokningsvillkor skickas till Elwing & Co Catering så att vi kan ta del av dessa i god tid före arrangemanget. Av- och ombokningsregler samt regler för förskottsbetalning kan skilja sig mellan olika lokaler. I de fall lokal förhyrs av beställaren genom Elwing & Co Catering framgår gällande lokalvillkor i bekräftelsen eller bilaga därtill.

Ovanstående regler och rutiner är Elwing & Co Caterings särskilda bokningsregler. I övrigt gäller Visitas allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang på vilka dessa baserar sig.

Kontakt